Sa Nou Dwe Konnen Sou KOWONA VIRIS

Kowonaviris

0 622

Tout sa w dwe konnen sou Kowonaviris.

Kisa li ye ?
Se yon group mikrob (viris) ke yo te dekouvri premye fwa nan lane 1960 men yo pa konn kote li soti.
Yo tire non an de fom 《Couronne》 ke li genyen.
Li fè pati de yon fanmi ki rele coronaviridae ki bay yon maladi ki komanse pa yon ti Rim e ki ka vin bay yon maladi pi grav tankou nemoni.

Gen diferan kategori (tip) kowonaviris :
Men pou komansman lane 2020 OMS identifye yon nouvo tip ke yo rele coronaviris 2019 (2019-nCOV) ke yo dekouvri nan peyi Lachin.

Plis ke 17 moun gentan mouri nan Peyi la Chine, yo gentan dekouvri plis ke 850 ka moun ki enfekte pa maladi sila epi Gouvènman peyi Lachin gentan izole plis pase 40.000 milyon chinwa paske yo entedi transpò nan Zòn Wuhan kote episant(fwaye dife) maladi sila ap devlope.

Yo gentan jwenn 3 ka nan peyi Lafrans epi 2 ka pi prè nou an nan Peyi Etazini, tout moun sa yo se moun ki te vwayaje nan peyi la Chine nan jou ki sot pase yo. Toulède peyi sa yo gen vol dirèk ak Ayiti.

Coronaviris la konn infekte bèt ak moun. Li atake sistèm respiratwa sitou pati anwo yo ( nen, gòj) , li konn atake zorèy men se kay timoun.
Anpil nan coronaviris yo pataje menm jan ak tout lòt viris ki bay rim, lè moun ki genyenl lan touse ak etènye gout krache ki soti yo al tonbe nan nen ,nan je ak nan bouch lot moun ki nan espas li ye a. Lè yo touche men oubyen vizaj moun ki malad la. Si moun ki malad la t met men nan bouch li pandan li tap touse si lal manyen on bagay san men li pat lave, on moun ki al manyenl ka pranl tou.

Kisa moun ki gen coronaviris la santi ?

Li tankou moun ki gen Rim : tous, nen bouche, nen li k ap koule dlo, li ka gen gòj fè mal, pafwa li ka genyen lafièv ki pa vle tonbe. Epi li gen difikilte pou li respire sa nou rele souf kout la.

kIsa nou ka fè pou li ?
Sentòm yo ka trete lè moun lan repozel bwè dlo, oubyen avek medicament ki bon pou yo kel ka achte san preskripsyon, ki ka fè yo disparèt nan kelke jou.
Ou ka toujou fè egzamen san ak kilti pou nen ak gòj pou konnen si rim se coronaviris ki baw li.

Eske li posib pou nou vaksine pou ampeche nou pran mikrob sa a ?
Pa gen vaksen ki egzite ki ka proteje moun kont coronaviris.

Prekosyon nou dwe pran pou anpeche viris sa pataje(pa pranl pou w pa bay li non plis):
1.-Lave men w byen ak savon ak dlo tyèd oswa ak yon dezenfektan ki gen alkòl.

2.- Kenbe men ou ak dwèt ou lwen je, nen ou ak bouch ou.

3.- Evite kontak sere avèk moun ki enfekte yo.

4.- lè nap touse fè sa nan yon mouchwa oubyen itilize ponyèt nou

5.- byen kwit tout vyann ak ze nap manje

6.- evite kontak direk avek zannimo

Kisa w ka fè Siw gentan ratrape Kowonaviris la?

Ou trete yon enfeksyon kowonaviris menm jan ou trete yon rim:

Li se yon viris pa gen mwayen pou w derasinenl nan san moun. Men Pou w trete sentom yo men sa nou konseyew :

1.- Ou dwe byen repozew

2.- Bwè ampil dlo.

3.- Pran medikaman pou gòj fè mal ak lafyèv. Men, pa bay timoun yo aspirin oswa adolesan ki poko gen 19 an; itilize ibipwofèn oswa parasetamol pito.
Menm lè yon coronavirus lakoz anpil sentom e dèfwa rive nan Nemoni ak sa nou rele Sendrom respiratwa egi sevè a, yon maladi Kote bridsoukou moun nan pa ka pran souf ki menm rive koze lanmò li. Nan pifò ka yo li pa reprezante yon gwo danje pou yon granmoun ki an sante. Si ou vin malad, trete sentòm ou yo epi kontakte yon doktè si yo vin pi mal oswa si yo pa ale.

Piblikasyon Sa Se Dr Cassandre Phanor ki prepare l avek kolaborasyon Dr Samedy.

Pa bliye pataje piblikasyon sa pou nou pou tout Ayisyen ka gen plis enfòmasyon.

Lè gen maladi sa yo kap pwopaje nan mond nan se pa pè pou nou pè se enfòme pou nou enfòme epi prépare nou.

Janvier 2020 | Dr Ça Me Dit https://instagram.com/dr_ca_me_dit?r=nametag|
___________________________________
• emmanuelsamedy0@gmail.com

cassandrephanor1@gmail.com
___________________________________ • Renmen • Kòmante • Pataje • Abòne

commentaires
Loading...
%d blogueurs aiment cette page :